Ochrana osobných údajov GDPR

Ochrana osobných údajov

Niektoré údaje, poskytnuté pri využívaní služieb hotela Arkada s.r.o.v Levoči, Námestie Majstra Pavla 26, 054 01, môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Hotel Arkada sa týmto zákonom plne riadi a koná všetko pre to, aby tieto osobné údaje ochránila.

Hotel Arkada zhromažďuje, získava a spracúva osobné údaje najmä na účely vykonávania nasledujúcich činností alebo v súvislosti s nimi:

– rezervácia pobytu a administrácia s tým spojená,
– poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb súvisiacich s pobytom,
– vybavovanie sťažností a reklamácií.

Osobnými údajmi sa rozumejú najmä meno a priezvisko klienta, číslo OP alebo cestovného dokladu, číslo víza, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,  dátum narodenia, doba pobytu.

Rezervácia pobytu

Osobné údaje uvedené vyššie, poskytnuté klientom pri rezervácii pobytu umožňujú riadne a včasné zabezpečenie ubytovania, stravovania a ďalších služieb, ktoré klient pri rezervácii požaduje. Takto poskytnuté údaje sa tiež použijú v prípade potreby kontaktovania klienta z dôvodu rôznych zmien v jeho rezervácii.

Služby poskytované v súvislosti s pobytom

Hotel Arkada poskytuje ubytovacie a stravovacie služby súvisiace s pobytom hostí. Na zabezpečenie a poskytnutie týchto služieb je nevyhnutné, aby hostia poskytli svoje  osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu.

Zhromažďovanie, získavanie a spracúvanie osobných údajov

Hotel Arkada zhromažďuje a získava osobné údaje výlučne na základe priamej telefonickej alebo osobnej komunikácie s klientom alebo prostredníctvom počítačového systému s využitím internetovej stránky klientom. Osobné údaje klientov sa zaznamenávajú počítačovou formou a uchovávajú v počítačovom databázovom systéme hotela.

Ochrana osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám

Prístup k osobným údajom klientov majú iba zamestnanci hotela, z ktorých každý je viazaný povinnosťou mlčanlivosti. Osobné údaje klientov spoločnosť poskytuje iba štátnym orgánom v prípade, že je na to povinná v zmysle platných právnych predpisov.

Súhlas klienta

Využívaním služieb hotela Arkada klient súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. Zákazník má v súvislosti s odovzdávaním a spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce najmä zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.